Dịch vụ

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY

22/03/2019

I. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THEO QCVN 16:2019/BXD

Phân viện VLXD miền Nam là tổ chức được Bộ xây dựng chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD.

II. CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT

Thông tin thêm về dịch vụ chứng nhận sản phẩm tại cơ sở sản xuất của Phân viện VLXD miền Nam, xin liên hệ:

Phạm Đức Nhuận, số điện thoại 090.238.5455

III. DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Danh sách các doanh nghiệp được chứng nhận 


(Nguồn tin: vibm.vn)