Dự án

DỰ ÁN TRIỂN KHAI CHUYÊN NGÀNH XI MĂNG - BÊ TÔNG

02/03/2019

Các đề tài nghiên cứu khoa học Trung tâm đã và đang triển khai:

1. Đề tài Nghị định thư

 • Tên Quốc gia hợp tác: Cộng hòa nhân Trung Hoa
 • Tên đơn vị phối hợp nghiên cứu: Viện Hàn lâm VLXD Trung Quốc (CBMA)
 • Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng tấm tường dùng bê tông bọt
 • Thời gian thực hiện: 6/2014 đến 6/2016

2. Đề tài, dự án cấp Bộ

2.1. Đề tài: Nghiên cứu sử dụng tro bay hàm lượng mất khi nung > 6% cho chế tạo bê tông và vữa xây dựng.

 •  Thời gian thực hiện: 2013 đến 2014

2.2. Đề tài: Nghiên cứu sử dụng tro bay hàm lượng mất khi nung cao để sản xuất xi clanhke xi măng.

 • Thời gian thực hiện: 2014 đến 2015

2.3. Dự án: Điều tra khảo sát các nguồn phế thải công nghiệp làm vật liệu xây dựng

 • Thời gian thực hiện: 2014 đến 2015

3. Nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2014

 1. Xây dựng tiêu chuẩn TCVN xxx: 2015 Xi măng – Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt.
 2. Xây dựng  tiêu chuẩn TCVN xxx: 2015 Bột nhôm sinh khí – Yêu cầu kỹ thuật.
 3. Xây dựng tiêu chuẩn TCVN XXX: 2015 Cốt liệu tái chế sử dụng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.
 4. Xây dựng tiêu chuẩn TCVN XXX: 2015 – Vữa bơm cáp dự ứng lực. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 
 5. Soát xét tiêu chuẩn TCVN 6067:2004 – Xi măng poóc lăng bền sunphat – Yêu cầu kỹ thuật.
 6. Xây dựng tiêu chuẩn TCVN xxx: 2015 Phương pháp xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước.

(Nguồn tin: vibm.vn)